Nonverbal kommunikation og kropssprog signaler

Nonverbal kommunikation | Kropssproget lyver aldrig – eller?

Nonverbal kommunikation【ツ】

Nonverbal kommunikation er alt det der er usagt, og formidler et sideløbende budskab med vores talestrøm (den verbale kommunikation) gennem betoning, mimik, pauser, gestikulering og kropsholdning – altså i sammenfatning vores kropssprog.

Alt dette udgør en vigtig meningsdannende del af kommunikationen mellem mennesker, og er med til at forme omgivelsernes billede af os selv og til at definere og eventuelt udvikle (eller afvikle) forholdet til de personer, vi er i kontakt med i løbet af hele vores liv.

Hvad betyder nonverbal kommunikation?

Spørgsmålet om “hvad betyder nonverbal kommunikation”, kan simpelt besvares ved at sige hele kropssproget. Mere nuanceret og specifikt grupperes de mest almindelige signaler i gestikulering og mimik. Alt det usagte i nonverbal kommunikation kan for eksempel være:

 • Et blink med øjet
 • Blikket hævet eller sænket
 • Hævning eller sænkning af øjenbryn
 • Mikrotrækninger i ansigtet (relaterer til de syv grundfølelser)
 • Hånden over munden
 • Rødmen
 • “trommen” med fingrene
 • Læne kroppen frem eller tilbage
 • Korslagte arme eller ben
 • Vejrtrækning

Og mange andre signaler der kan opfanges ved træning af opmærksomheden under samtale med en eller flere personer.
🙂

I forbindelse med nonverbal kommunikation kan du allerede i dag lære noget nyt om dig selv helt gratis – vidste du det?

Find ud af om du overvejende er enten auditiv, visuel, følende (kinæstetisk) eller logisk (auditiv-digital) i din måde at forstå verden på. Du får svaret ved at tage en online NLP test 1) (sansetesten om nonverbal kommunikation).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Saboterer Reptilhjernen din egen nonverbal kommunikation?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Nonverbal kommunikation sandhed

Nonverbal kommunikation er i høj grad med til at understøtte den verbale kommunikation, altså alt det sagte, så afsender af et budskab vil blive forstået korrekt. Kropssproget er i høj grad også med til at sige noget om vores sindstilstand, og hvad vi oprigtigt mener og føler i øjeblikket. Omvendt afspejler vores sindstilstand sig også i kropssproget som omverdenen “aflæser” som nonverbal kommunikation.

Derfor er det en opfordring at du bruger et par timer på at sætte dig ind i kropssprog og nonverbal kommunikation, fordi du vil få mange gange din investerede tid igen, når du forøger kvaliteten af dit kommunikationsniveau – mere end du nogensinde kunne forestille dig!

Selvom ingen har fået udleveret eller har forsket sig til den endelige manual til hjernen, ved vi at den bearbejder mange flere informationer (nonverbal kommunikation) i underbevidstheden/det ubevidste end din bevidsthed er vidende om, og mange flere end dem der bruges til ekstern kommunikation imellem dig og andre mennesker.

Nyere forskning har også påvist at der er en sammenhæng imellem vores psyke og vores fysiske velbefindende i kroppen(eller det modsatte), en præcis sammenhæng der med efterfølgende terapeutisk behandling har dokumenteret at symptomer og sygdomme kan lindres eller helt forsvinde igen i særlige tilfælde.

Hvor meget er nonverbal kommunikation?

Nonverbal kommunikation udgør ifølge et forsøg udarbejdet af professor Albert Mehrabian i 1960’erne (7-38-55% reglen), ca. 55% af den kommunikation vi bruger i det daglige. Så det at undlade at vide noget om nonverbal kommunikation betyder egentlig at du vil fejle og blive misforstået i din kommunikation med andre mennesker cirka halvdelen af gangene!

Det har du sikkert oplevet fordi du har været nødsaget til at sige tingene op til flere gange indtil majoriteten af tilhørerne har opfattet dit budskab præcis som du mente det.
Derfor kan du blive meget mere effektiv og få budskabet igennem første gang, ved at studere og lære hvilke virkemidler du kan bruge når du vil fremføre dit budskab og få den verbale og nonverbale kommunikation til at være sammenhængende(se kongruent nedenfor) frem for modstridende.

Albert Mehrabian 2) fandt ud af:

 • 7% Ord (det du siger)
 • 38% Betoning (måden du siger det på)
 • 55% Kropssprog (Nonverbal kommunikation)

Og selvom undersøgelsen er blevet vendt og drejet flere gange, og nogle mener at forsøget handlede om noget andet, så kan du alligevel bruge tallene som en god tommelfingerregel når du kommunikerer med andre mennesker fremover.

Nonverbal kommunikation via kropssproget

Kropssprog der er kongruent betyder at det stemmer overens med, og passer med dit verbale budskab. At det udtrykker det samme som det du siger. Den bedste og måske eneste måde at få et kongruent kropssprog på er, at virkelig selv mene det du siger, at du selv tror på det 100%. At du selv er overbevist om, at det du siger er vigtigt, sandt og godt for modparten. Hvis dette er tilfældet vil dit kropssprog hjælpe dig i din kommunikation ved at være kongruent.

Et eksempel er at de fleste mennesker kigger opad eller lige ud, med en rank ryg og smiler når de er glade, hvorimod de kigger ned med hængende skuldre og krummere ryg, samt smiler meget lidt når de er nedtrykte eller kede af det.
Disse signaler fra kropssproget sender også besked retur til hjernen om at producere de passende hormoner til det humør(tilstand) som kroppen signalerer – så brug dit kropssprog (nonverbal kommunikation) aktivt til at ændre dit humør!

Det er naturligvis helt normalt at være ked af det eller nedtrykt i kortere tid (se depressionstesten 3)), blot er der ingen grund til at påvirke din hormonproduktion uhensigtsmæssigt hvis du blot kan ændre lidt på dit kropssprog og forbedre din tilstand.
Nonverbal kommunikation er faktisk så kraftfuld, fordi kroppen udtrykker sindsstemninger og sindet påvirkes af smerte eller “overbelastninger”.

En enkel øvelse du kan udføre, hvis du ønsker at mærke på din egen krop hvordan inkongruent nonverbal kommunikation kan påvirke “hele dit system” er, at ryste på hovedet og hele din krop i et rungende NEJ, når du helt bestemt og imens du siger JA til en anden person over for dig.
Øvelsen kan udføres foran et spejl og have nogenlunde samme effekt.

Det vil formentlig virke underligt inde i kroppen, eller for nogle vil det være direkte ubehageligt (fordi vi mennesker helst vil være kongruente, sige sandheden og være ærlige).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Indsigt om nonverbal kommunikation hos Enneagramtyper?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hvorfor er nonverbal kommunikation vigtigt?

Ved at forstå kropssprogets oprindelse og opøve færdighed i at afkode andres signaler, kan du blive bedre til at forstå dig selv og andres måde at bruge nonverbal kommunikation på og undgå at komme ud i en evt. konflikthåndtering. Du vil blive mere opmærksom på de signaler, du selv udsender og blive i stand til at kontrollere dit udtryk og dermed kommunikere mere præcist og effektivt. Du vil blive en bedre samtalepartnere, konfliktløser, leder eller forælder m.m. Ved at bruge viden om kropssproget, er det muligt at skabe positive mentale tilstande i dig selv, og dermed også forhindre at du kommer ud i deciderede stress symptomer på længere sigt 4).

Det er en nedadgående spiral af dårligdomme at sige “JA” til noget, når du reelt mener “NEJ”, hvilket kan stamme fra lavere selvværd der bevirker vanskeligheder ved at sætte grænser og tage endelige beslutninger som “en streg i sandet”.

Herved kan næste trin i en opadgående spiral betyde, at du bliver mere selvsikker, gennemslagskraftig, afbalanceret mv. fordi din bevidsthed og underbevidsthed også bliver kongruent, dvs. du får bearbejdet de udfordringer du har været udsat for så de stopper med at dræne dig for energi, ødelægger din søvnkvalitet og i stedet generelt tilfører en følelse af ro og balance.
På denne måde virker kongruent nonverbal kommunikation både udadtil imod andre mennesker og indadtil imod dit eget værdisæt og overbevisninger.

Kropssproget og nonverbal kommunikation lyver aldrig

Kropssproget og nonverbal kommunikation afslører dig!

Uoverensstemmelser i kropssproget forekommer i de situationer, hvor vi forsøger at skjule vores følelser. Vi gør alt hvad vi kan for at lægge bånd på vores krop, og alligevel “taler kroppen over sig”. Det kan godt være at vores små løgne kan klare en uopmærksom modpart, hvorimod en trænet og koncentreret iagttager baseret på nonverbal kommunikation godt kan se tegn på at vi skjuler noget.

Vi kan kontrollere nogle kropsdeles signaler, bedre end andre. De letteste at styre er naturligvis dem vi er mest bevidste om.
F.eks. er vores viden om kropssprog størst når det gælder ansigtet, og derfor er det også lettest at “lyve” med ansigtet.
De skjulte følelser kan du være mere eller mindre bevidst om – så vidste du at kroppen reagerer på dine tanker og følelser i underbevidstheden og kan via særlige livssituationer fremprovokere symptomer og sygdomme?
Det er nemlig sådan at det du undertrykker via psyken og følelserne, kommer til udtryk via kroppens skavanker og lidelser – er der en teori der påstår.

Vil du vide mere om hvad der foregår af nonverbal kommunikation inde i din underbevidsthed?
Udfyld dine detaljer herunder og modtag en guide til 0 kr.

Afsporing af kongruent nonverbal kommunikation

Som en god kommunikator, er du bevidst om fremlægning af dine budskaber så mindst muligt bliver fejlfortolket.
Du bruger feedback især i grupper, for at afstemme om din kommunikation opfattes konstruktiv, og bliver modtaget uden at støde andre mennesker.

Så hvilke forhindringer kan alligevel få dig af sporet?

Fejlfortolkning hos modtageren kan ske på baggrund af mikroskopiske ansigtstræk hos dig(micro expressions), og er et helt kapitel for sig.
Disse ansigtstræk, der sker på millisekunder, stammer fra underliggende følelsesmæssige reaktioner på stimuli du modtager fra tilhørere når du kommunikerer.
De typiske og mest almindelige forhindringer ved god kommunikation har vist sig at være:

 • Konfliktende værdisæt
 • Konfliktende overbevisninger
 • Kulturforskelle
 • Traumatiske erfaringer
 • Personlighedsmønstre
 • Fordomme og forventninger

Verbal >< nonverbal kommunikation

Den verbale kommunikation, i modsætning til nonverbal kommunikation, foregår derimod gennem samtale. Ord er dog langtfra helt entydige. Det er derfor på ingen måde sikkert, at afsender og modtager forstår ordene ens. Vores måde at tolke ord på er baseret på en forud forståelse, viden og erfaring.

For at mindske misforståelser er det derfor nødvendigt at udtrykke sig klart og tydeligt, afpasse sprogets sværhedsgrad, og vide hvordan samtalepartneren tolker et givent ord – og spørge efter feedback: Hvordan har du forstået det jeg lige sagde?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Få styr på nonverbal kommunikation med “din indre boss” Reptilhjernen!

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

I forhold til bestemte koder indenfor nonverbal kommunikation, er det muligt at kategorisere kropssproget som følger:

 • Afstandskoder varierer fra kultur til kultur, fra land til land og fra person til person, og fortæller noget om hvor lang afstand der skal være til den du taler med.
 • Ekstra-verbale koder er regler for tonehøjde, lydlængde og intensitet der er knyttet til talen. Du kan for eksempel sige: ”Du tager cyklen til skole” på forskellige måder så der enten fremkommer et spørgsmål, en konstatering, en ordre eller overraskelse.
 • Gestuelle koder er regler for hvordan du gestikulerer. Det vil sige bruger arme, hænder og ben for at udtrykke en imødekommende – eller truende gestus.
 • Koder for øjenkontakt bestemmer hvor længe og hvor ofte du kan se et andet menneske i øjnene under en samtale. At stirre (ondt) på et andet menneske – eller slå blikket ned. Det sidste kan tyde på generthed eller underlegenhed.
 • Kropskontaktkoder er regler for hvem dumå røre ved og hvornår du må gøre det.
 • Koder for fremtræden er regler for hvordan du bruger din krop, dit tøj og de ting du omgiver dig med.
 • Mimiske koder er reglerne for hvordan du anvender ansigtets mimik. Et rynket bryn kan udtrykke betænkelighed eller uenighed, og et nik betyder formentlig et ‘ja’ i vores kulturkreds hvor et smil yderligere signalerer interesse.
 • Positurkoder drejer sig om kropsholdninger og stillinger. Positurkoder kan fortælle meget om magtforhold mellem mennesker. I nogle asiatiske kulturer er det for eksempel meget uforskammet og nedladende, at vise dine fodsåler frem mod et andet menneske når du sidder på gulvet eller en stol.

Så igen, når du strømliner dit kropssprog og dermed din nonverbale kommunikation med din verbale kommunikation så optimerer du chancen for at blive forstået. Kobler du yderligere en enkel spørgeteknik på efterfølgende med formålet om at blive forstået – så mangedobler du din chance for at blive opfattet som en excellent kommunikator og ægte formidler.

Nonverbal kommunikation og FACS

Facial Action Coding System (FACS) er et system til taksonomisering (klassificering) af menneskelige ansigtsbevægelser ved deres udseende på ansigtet, baseret på et system oprindeligt udviklet af en svensk anatom ved navn Carl-Herman Hjortsjö. Det blev senere adopteret af Paul Ekman og Wallace V. Friesen og udgivet i 1978. Ekman, Friesen og Joseph C. Hager offentliggjorde en betydelig opdatering af FACS i 2002.

Bevægelser af individuelle ansigtsmuskler kodes af FACS fra små forskellige øjeblikkelige ændringer i ansigtsudseendet. Det er en fælles standard at systematisk kategorisere det fysiske udtryk for følelser, og det har vist sig nyttigt for psykologer og animatorer. På grund af problemer med subjektivitet og tidsforbrug er FACS blevet etableret som et beregnet automatiseret system, der registrerer ansigter i videoer, udtrækker ansigternes geometriske træk og derefter producerer tidsmæssige profiler for hver ansigtsbevægelse.

Ved at bruge menneskelige kodere af FACS kan de manuelt kode næsten ethvert anatomisk muligt ansigtsudtryk og dekonstruere det til de specifikke handlingsenheder (AU) og deres tidsmæssige segmenter, der producerede udtrykket.

Da AU’er er uafhængige af enhver fortolkning, kan de bruges til enhver beslutningsproces med højere ordre inklusive anerkendelse af grundlæggende følelser eller forprogrammerede kommandoer til et omgivende intelligent miljø. FACS-manualen har en længde på over 500 sider og giver AU’erne samt Ekmans fortolkning af deres betydning.

FACS definerer AU’er, som er en sammentrækning eller afslapning af en eller flere muskler. Det definerer også et antal handlingsbeskrivere, som adskiller sig fra AU’er, fordi forfatterne af FACS ikke har specificeret det muskulære grundlag for handlingen og ikke har skelnet specifik adfærd så præcist som de har for AU’erne.

Selvom mærkning af udtryk i øjeblikket kræver uddannede eksperter, har forskere haft en vis succes med at bruge computere til automatisk at identificere FACS-koder. Computergrafiske ansigtsmodeller, såsom CANDIDE eller Artnatomy, gør det muligt kunstigt at udtrykke udtryk ved at indstille de ønskede handlingsenheder.

Brugen af FACS er blevet foreslået til brug i analysen af depression og måling af smerte hos patienter, der ikke er i stand til at udtrykke sig verbalt. 5)

Søren Kierkegaard om nonverbal kommunikation

Søren Kierkegaard skriver i 1859 i “En ligefrem meddelelse”:
>>At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere, end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.

Hvis jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse: Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.

Tag et menneske i lidenskab, lad det være så, at han virkeligen har uret. Dersom du ikke kan begynde således med ham, at det ser ud, som var det ham, der skulle belære dig, og dersom du ikke kan gøre dette således, at han, der utålmodigt ikke vil høre et ord af dig, med tilfredsstillelse finder i dig en velvillig og opmærksom tilhører. Kan du ikke det, så kan du heller ikke hjælpe ham.<<

Hvordan påvirker nonverbal kommunikation mit forhold?

Afhængigt af dig eller din partners adfærd, kan de nonverbale aspekter af dit forhold have både en positiv og en negativ effekt på din romantik.

Hvert blik, suk og smil er i stand til at formidle et væld af følelser, som vi overlader til andre at fortolke. Den måde du og din partner kommunikerer med hinanden nonverbalt på kan opnå forskellige effekter i jeres forhold:

 • Konflikt: Fejlfortolkede nonverbale signaler kan føre til stigende konflikter i dit forhold. For eksempel kan det virke som en misbilligelse at dele en hemmelighed med din partner kun for at blive budt velkommen af en pandebryn. Den samme panderynken kan dog også signalere koncentration.
 • Ubehag: Nogle gange kan visse nonverbal adfærd føre til, at du eller din partner føler ubehag. De mest almindelige årsager til ubehag kan være invasionen af det personlige rum i visse situationer eller et forkert fortolket tonefald.
 • Nærhed: Nonverbal kommunikation kan dog også føre til en uddybet følelse af nærhed og kærlighed mellem dig og din partner. Et beroligende smil, en varm berøring og en blød omfavnelse er utrolig gavnlige for et forhold.
 • Forståelse: Endelig vil implementering af nonverbale signaler for at fremhæve de beskeder, du sender til din partner, forbedre deres forståelse af dine ord og skabe en dybere følelse af kommunikation og forbindelse.

Hvordan har du det med seksuel nonverbal kommunikation?

Forfatteren Peter Drucker sagde engang:

“Det vigtigste i kommunikation er at høre, hvad der ikke bliver sagt.”

Der er mange ting, der består i, at sex er helt uden for nummer.

En af dem er at kunne tyde nonverbal kommunikation.
Kan du se, hvornår din partner er liderlig? Kender du deres erogene zoner uden at de peger dem ud for dig?
Under sex, er du i stand til at fortælle, hvad der virker, og hvad der ikke virker?

Noget, som jeg mange mænd er spurgt om før, er, om de er sikre på, at de kender forskellen mellem en ægte og en falsk orgasme (for hvis en mand virkelig er opmærksom, burde han være i stand til at fortælle det).
På samme måde, kan du se, hvornår din partner er helt involveret i det eller blot pacificerer dig?

Selvom det er godt, rigtigt og sundt at tale åbent og ærligt om sex, skal du også være i stand til at opfange sex-signaler, fordi ligesom 80 procent af al kommunikation er nonverbal kommunikation, så er en hel masse god seksuelt også nonverbal kommunikation.

Noget andet, som gode seksuelle kommunikatorer er i stand til at gøre, er at finde ud af, hvornår det mest ideelle øjeblik er at tale om alt dette (normalt er det IKKE under sex; det kan gøre din partner utilpas eller selvbevidst) og derefter stille spørgsmål for at få den indsigt, der er nødvendig. Ikke kun at være bevidst om at have seksuelle samtaler som en måde at formidle, at dit sexliv er en prioritet for dig, det kan også få jer begge til at føle sig tryggere og mere tilpas.

Kommuniker med din partner. Lad dem gøre det samme.
Eller måske har du bare manglende sexlyst?

Nonverbal kommunikation: Eksempler på færdigheder

Vil du opfriske dine færdigheder?
Gennemgå denne liste over nonverbale færdigheder, og arbejd på ethvert område, hvor du tror, du kan forbedre dig.

 • Undgå at krympe dig sammen. Sid med ryggen lige op mod stolen eller læn dig lidt fremad for at formidle engagement.
 • Undgå smil eller latter, når beskeder er alvorlige.
 • Vis noget aktivitet med dine hænder og ansigtsudtryk for at projicere en dynamisk tilstedeværelse. (Undgå dog at tale for meget med dine hænder, hvilket kan virke uprofessionelt og upoleret.)
 • Tag ikke din telefon, en drink eller noget andet med, der kan distrahere dig under et interview eller et møde.
 • Eliminer rystelser og rystelser af lemmer.
 • Etabler hyppig, men ikke kontinuerlig eller gennemtrængende øjenkontakt med interviewere.
 • Fokuser på samtalen.
 • I et gruppeinterview skift øjenkontakt til de forskellige talere.
 • Præsenter dig selv med et smil og et fast håndtryk. Vær sikker på, at dine håndflader er tørre.
 • Hold dine hænder væk fra dit ansigt og hår.
 • Lyt godt efter, lad være med at afbryde.
 • Bevar åbne arme – foldede arme kan formidle defensivitet.
 • Moduler din vokale tone for at udtrykke spænding og indsætte nøglepunkter.
 • Nik for at demonstrere forståelse.
 • Observer andres reaktion på dine udtalelser.
 • Læs andres nonverbale signaler. Giv en afklaring, hvis de ser forvirrede ud, og afslut, hvis de har hørt nok.
 • Afstå fra tvungen latter som svar på humor.
 • Undgå at se på uret, din telefon eller vise andre tegn på uinteresse.
 • Respekter mængden af personligt rum, som dine kommunikationspartnere foretrækker.
 • Roter øjenkontakt med forskellige talere i gruppeinterviews eller netværkssituationer.
 • Tryk hånden fast uden overdreven kraft.
 • Vis, at du er interesseret i, hvad intervieweren fortæller dig.
 • Smil for at angive, at du er underholdt eller tilfreds med samtalen.
 • Forbliv rolig, selv når du er nervøs.
 • Undgå monoton tale.
 • Vent med at svare, indtil personen er færdig med at tale.

Nonverbal kommunikation ved jobsamtaler

Din nonverbale kommunikation under en jobsamtale kan enten understøtte tonen i din samtale eller lade intervieweren undre sig over, om du bare er snak og ingen substans. At vise nonverbal adfærd, der passer til dine budskaber, kan hjælpe dig med at overbevise arbejdsgivere om, at du er oprigtigt interesseret i jobbet og egnet til arbejdet.

En anden ansættelsesfaktor er emnets tilsyneladende evne til at forholde sig effektivt til kunder, kolleger og andre interessenter.

For eksempel kan subtil spejling af interviewers kropssprog få dig til at fremstå mere troværdig over for dem. På samme måde er mangel på øjenkontakt et tegn på lav selvtillid og en manglende evne til virkelig at engagere sig med andre.

Generelt er det vigtigste at være positiv og engagerende. Hvis du føler dig sikker på din evne til at udføre jobbet og ved, at du vil være et aktiv for arbejdsgiveren, kan du vise det ved dine handlinger såvel som dine ord.

6 eksempler på nonverbal kommunikation

#1: Tegnsprog
Tegnsprog er et non-verbalt sprog, der er baseret på visuelle signaler gennem hænder, øjne, ansigt, mund og krop. De gestus eller symboler, der udgør tegnsproget, er organiseret på en sproglig måde.

Hvis du nogensinde ser nogen bruge tegnsprog, vil du bemærke den rige kombination af håndbevægelser, kropssprog, ansigtsudtryk, timing og berøring, der tillader personen at kommunikere deres tanker eller ideer uden brug af verbal tale. Det er virkelig et utroligt eksempel på nonverbal kommunikation!

#2: Gestik
Uden for tegnsprog er der andre eksempler på nonverbal kommunikation, der involverer bevægelse af hænderne. Du har sikkert kommunikeret non-verbalt på denne måde i den sidste måned uden overhovedet at bemærke det!

At vinke til en ven, pege på et menupunkt på en restaurant og angive, hvor mange æbler du vil have ved at holde tre fingre op, er alle eksempler på gestural nonverbal kommunikation. Andre typer bevægelser, som du måske genkender, er ‘ok’ håndbevægelsen, ‘tommelfingeren op’ eller ‘tommel ned’ eller at lægge fingeren på munden for at fortælle nogen om at være stille.

Gestik er et nyttigt kommunikationsværktøj at have til din rådighed, og de er et godt eksempel på nonverbal kommunikation, som du kan holde øje med i dine yndlings tv-serier og film!

#3: Skrevne ord
At skrive er et eksempel på nonverbal kommunikation, der kan give os mulighed for at udtrykke komplekse tanker, anmodninger og ideer.

Det skrevne ord kan også være nyttigt, når du kommunikerer mellem to personer. Som et eksempel kan du se nogen skrive to muligheder ned på et stykke papir, og den anden person vil pege på, hvilken mulighed de foretrækker. Sådan kan det skrevne ord og fagter bruges sammen til at danne en rig non-verbal diskussion.

#4: Elektroniske enheder
Du ved sikkert hvor stærkt det kan være, når nogen får adgang til en elektrisk enhed, der understøtter deres evne til at kommunikere med andre.

Dette eksempel på nonverbal kommunikation bruger specifikt en elektronisk enhed, og ville kategoriseres som en højteknologisk mulighed.
Nogle af de elektroniske enheder, der falder ind under denne kategori, kan bruges ved at trykke på billeder/symboler på en skærm, mens andre kan styres ved brug af et øjenbliksporingsopsætning for dem, der har begrænset muskelkontrol på grund af handicap eller skade.

#5: Pragmatisk organisation dynamisk display bøger
Et andet godt eksempel på nonverbal kommunikation er “Pragmatic Organization Dynamic Display Books”. Ellers kendt som en PODD-bog, denne symbol-/ordbog er skræddersyet til den person, der bruger den.

PODD er en måde at organisere hele ord og symbolordforråd i en kommunikationsbog eller talegenererende enhed for at understøtte udtryk og forståelse af sprog for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

Det er en fantastisk mulighed for dem, der har komplekse kommunikationsbehov, inklusive dem med non-verbal autisme.

#6: Ansigtsudtryk
At smile, løfte øjenbrynene og rynke brynene er alle eksempler på ansigtsudtryk, der kan kommunikere meget om, hvordan du har det i øjeblikket.

Der er også en række forskellige sammenhænge, hvor ansigtsudtryk spiller en vigtig rolle i non-verbal kommunikation. Fra at reagere på situationer og samtaler, vi befinder os i, til særlige sproglige konstruktioner inden for tegnsprog, kan ansigtsudtryk ofte tale højere end ord!

Spørgsmål og svar om nonverbal kommunikation

Hvordan kommunikeres nonverbale budskaber i et online miljø?

I det væsentlige kan nonverbale beskeder kommunikeres online på stort set samme måder, som de kan offline, afhængigt af det anvendte onlineforum. De fleste tænker umiddelbart på e-mail og andre former for tekst, såsom online chat, når de overvejer online kommunikation. Selv ved brug af tekst er der mange muligheder for nonverbal kommunikation. Tegnsætning, såsom udråbstegn og spørgsmålstegn, kan udtrykke overraskelse eller bekymring. At sætte ord eller sætninger med fed skrift understreger deres betydning. Brug af store bogstaver kommunikerer vrede – eller i det mindste et stærkt ønske om vægtning.

Ud over tegnsætning kan folk, der kommunikerer online, bruge humørikoner og emojis. De kan også bruge andre billeder, såsom dem i memes, kombineret med tekst. Man kan hævde, at mening kan skærpes med disse midler, da det store udvalg af billeder, der kan findes online, ikke matches af noget i offline kommunikation. Det samme gælder lyde. Et øjebliks stor lettelse eller en betydningsfuld opdagelse kunne for eksempel indvarsles af et bestemt musikstykke. Andre musikstykker kan meget vel udtrykke subtile følelser mere præcist, end en personlig reaktion kunne.
Endelig, da onlinekommunikation omfatter ansigt-til-ansigt interaktion gennem Skype, Zoom og lignende tjenester, er ansigtsudtryk og tonefald ikke udelukket. Den subtilitet, med hvilket de er registreret med, afhænger af den tekniske kvalitet af linket, men der er ingen teoretisk grund til, at sådanne signaler ikke skal være så tydelige online, som de er personligt.

Hvordan kan du se, hvornår nonverbal kommunikation er effektiv?

Ikke for at være kontroversiel, men der er noget at sige om det negative ved nonverbal kommunikation. For det første kan man “lyve” med nonverbal kommunikation – det gøres for eksempel ved enhver håndtryks lejlighed, plus at eksperter både kan skjule og sende falske signaler med deres “kropssprog.” For det andet er nonverbal kommunikation vag og unøjagtig, ikke nær så præcis eller fint nuanceret som verbal kommunikation – der er ingen “ordbog” for kropssprog.

Hvad er vigtigheden af ​​at studere nonverbal kommunikation?

Det er den sjældne profession, der ikke lægger vægt på en persons evne til at kommunikere klart, kortfattet og med den tone, der passer til omstændighederne. Forskellen mellem succes og fiasko i mange af livets bestræbelser, uanset om de er professionelle eller personlige, kan være en evne til at kommunikere. Bare en vigtig er at forstå talte ord eller et skrevet notat eller brev er vigtigheden af ​​at forstå nonverbal kommunikation.

Nonverbal kommunikation imellem ørerne

Vidste du at du har en af verdens mest avancerede computere imellem dine ører?

Og du kender sikkert begrebet “Garbage in – garbage out”, hvor der her refereres til om du med din egen indre selvsnak, roser og taler pænt til dig selv eller det modsatte…

Uanset om du gør det ene eller det andet, så får du den virkelighed du bygger med din egen indre selvsnak – det vil sige du fokuserer ude i omverdenen som du fokuserer (taler til dig selv) i din indre verden.
Derfor er det utrolig “let” at lave om på din ydre verden, ved at forøge kvaliteten af det du omgiver dig med i din indre verden 🙂

Tony Robbins fra USA (Anthony Robbins, lifecoach) har sagt på et af hans utallige kassettebånd (ja han blev født i det forrige årtusinde), som blev ændret til CD’er og derefter taget med på hans mange masse events:

“Når du løber dig en tur”…(det kan også praktiseres på en gåtur, blot giver løbebevægelsen en større effekt)…”så gentager du, og siger følgende højlydt under imens du løber” (du kan selv oversætte det følgende til dansk efter behov):

Every day, and every way I’m feeling stronger and stronger
Every day, and every way I’m feeling healthier and healthier
Every day, and every way I’m feeling wealthier and wealthier
Every day, and every way I’m feeling more and more energy
Every day, and every way I’m feeling more and more vitality

Du kan også altid ændre ordene efter “I’m feeling” så længe at det er opløftende og passer til din livssituation, og som eksempelvis bevarer ordene om helbred og økonomi som minimum.
Hvis du kan nå til et stadie, hvor du er fuldstændig ligeglad med om andre kigger på at du råber dette ud i luften imens du løber – så vil du helt sikkert opleve en fænomenal ændring af dit liv til det mere positive end inden du startede disse selvbekræftelser.

For nogle mennesker kræver det blot et par konstruktive retningslinjer af en god mentor eller coach, og for andre er det en årelang personlig udviklingsrejse med tilbageslag og genoprejsning før der sker væsentlig bedring.
Uanset om det er let eller svært, så er den personlige udviklingsrejse det hele værd.

Målet i sig selv betyder intet, det er det menneske du udvikler dig til på vej til målet der er det vigtigste.

“The obstacle is the path” – Zen proverb (Forhindringen(det besværlige) er stien).

Afkodning af det uudtalte sprog: Udforskning af nonverbal kommunikation

De nedenstående afsnit er udformet ved hjælp af kunstig intelligens (ChatGPT) om emnet nonverbal kommunikation.

Kommunikation er et komplekst samspil mellem verbale og nonverbale signaler, hvor sidstnævnte ofte afslører mere, end ord kan formidle. Nonverbal kommunikation omfatter fagter, ansigtsudtryk, kropssprog og endda finesser i tone og tonehøjde i vores stemmer. Det er et stærkt værktøj, der har evnen til at påvirke og forme vores interaktioner på dybtgående måder. I denne omfattende udforskning dykker vi ned i dybden af nonverbal kommunikation, idet vi trækker på nyere forskningsundersøgelser og overbevisende historier, der deles af kvinder.

Dynamikken i nonverbal kommunikation

Nonverbal kommunikation udgør en væsentlig del af vores daglige interaktioner. Mens ord formidler eksplicit betydning, giver nonverbale signaler den kontekst, følelsesmæssige dybde og nuancer, der gør kommunikation virkelig rig. Et løftet øjenbryn kan indikere overraskelse eller skepsis, et ægte smil afspejler varme, og en knyttet næve kan betyde spænding eller vrede. Disse signaler er ofte underbevidste og afslører vores sande følelser og hensigter, selv når vores ord siger noget andet.

Seneste nonverbal kommunikation forskningsundersøgelser

Undersøgelse 1: Følelsesgenkendelse på tværs af kulturer
I en undersøgelse offentliggjort i *Journal of Cross-Cultural Psychology* (2020) undersøgte forskere, hvordan mennesker fra forskellige kulturer opfatter og fortolker ansigtsudtryk. Resultaterne viste, at selvom grundlæggende følelser som lykke og tristhed er universelt anerkendt, kan subtile variationer i nonverbale signaler føre til fejlfortolkninger på tværs af kulturer. Denne undersøgelse fremhæver vigtigheden af at forstå kulturelle sammenhænge ved nøjagtig afkodning af nonverbale signaler.

Undersøgelse 2: Kraftdynamik og kropssprog
En undersøgelse offentliggjort i *Journal of Applied Psychology* (2019) undersøgte sammenhængen mellem nonverbal adfærd og magtdynamik på arbejdspladsen. Forskere fandt ud af, at personer i magtpositioner har en tendens til at vise mere ekspansivt kropssprog, såsom åbne bevægelser og afslappede stillinger. Denne adfærd styrker ikke kun deres autoritet, men påvirker også, hvordan de opfattes af andre.

Studie 3: Bedrag og mikroudtryk
I en nylig undersøgelse offentliggjort i *Psychological Science* (2021) undersøgte forskere mikroudtryk – flygtige ansigtsudtryk, der afslører ægte følelser, ofte skjult under bevidst bedrag. Undersøgelsen viste, at personer, der er trænet i at genkende mikroudtryk, havde en højere nøjagtighed i at opdage bedrag, hvilket understregede den rolle, nonverbale signaler spiller i afsløringen af skjulte sandheder.

Undersøgelse 4: Nonverbal kommunikation i virtuelle miljøer
Efterhånden som fjernarbejde og online-interaktioner bliver mere og mere almindelige, udforskede en undersøgelse i *Journal of Computer-Mediated Communication* (2022) udfordringerne ved at fortolke nonverbale signaler i virtuelle miljøer. Forskningen afslørede, at mens videokonferenceplatforme tilbyder visuelle signaler, går mange subtile nonverbale signaler tabt, hvilket fører til potentielle misforståelser og fejlfortolkninger.

Undersøgelse 5: Nonverbal kommunikation og førstehåndsindtryk
En undersøgelse offentliggjort i *Social Psychological and Personality Science* (2023) dykkede ned i den rolle, nonverbal kommunikation spiller for at danne førstehåndsindtryk. Resultaterne indikerede, at folk ofte baserer deres indledende vurderinger på nonverbale signaler, såsom håndtryk, øjenkontakt og kropsholdning. Disse indtryk kan i væsentlig grad påvirke efterfølgende interaktioner og relationer.

Historier om nonverbal kommunikation

Historie 1: Den uudtalte forståelse
Samantha, en mor til to, husker et øjeblik, hvor hendes lille barn rakte ud for at røre ved en skrøbelig vase. Uden et ord låste hun øjnene med sit barn og rystede blidt på hovedet. Barnet forstod det uudtalte budskab og trak sin hånd tilbage og viste kraften i nonverbale signaler selv i de tidligste stadier af livet.

Historie 2: Jobsamtalen
Emily, en nyuddannet universitetsuddannet, gik til sin første jobsamtale. Da hun kom ind i lokalet, rejste hendes interviewer sig, smilede varmt og rakte et fast håndtryk. Denne nonverbale velkomst beroligede straks Emily og satte tonen for en positiv interviewoplevelse.

Historie 3: Navigering i en konflikt
Under et teammøde var spændingerne høje mellem to kolleger, Lisa og Maya. Da deres uenighed eskalerede, lagde Maya mærke til Lisas knyttede næver og rynkede pande. Maya mærkede Lisas frustration og tog et skridt tilbage, indtog en åben holdning og sænkede tonen. Dette skift i nonverbal adfærd deeskalerede situationen, hvilket gjorde det muligt for dem at håndtere konflikten konstruktivt.

Historie 4: Den subtile afvisning
Sophie deltog i et socialt samvær, hvor hun indledte en samtale med en medgæst, Alex. På trods af deres engagerende samtale bemærkede Sophie Alexs fødder subtilt pegede mod udgangen. Denne nonverbale cue, kombineret med minimal øjenkontakt, formidlede Alexs uinteresse i at fortsætte interaktionen.

Historie 5: En stille undskyldning
Efter et heftigt skænderi fandt Maria og Elena, nære venner i årevis, sig fremmedgjorte. Ude af stand til at finde de rigtige ord, dukkede Maria op ved Elenas dørtrin med en buket blomster og tårer i øjnene. Uden at tale omfavnede de to venner, og den uudtalte undskyldning reparerede deres bånd.

Historie 6: Nonverbal support
Lena, en ung kvinde, der bor alene i en ny by, stod over for øjeblikke af ensomhed. Hendes nabo, fru Anderson, fornemmede Lenas behov for kammeratskab. Hver morgen vinkede Mrs. Anderson muntert fra sit vindue og gav en nonverbal støttebesked. Denne enkle gestus blev en kilde til trøst for Lena.

Nonverbal kommunikation er et fængslende område, hvor følelser, hensigter og forbindelser blomstrer uden behov for talte ord. Fra subtile blikke til udtryksfulde gestus er nonverbale signaler et indviklet billedtæppe, der former vores forhold, påvirker vores beslutninger og tilføjer dybde til menneskelige interaktioner. Efterhånden som forskningsundersøgelser fortsætter med at optrevle dens kompleksitet, og historier som dem, der deles af kvinder, understreger dens betydning, bliver vi mindet om, at de mest dybtgående budskaber ofte er dem, der ikke bliver sagt.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du uhensigtsmæssig adfærd der er svær at stoppe?
Du kan hurtigt få hjælp med BWRT terapi
Læs om mentaltræning
Læs om NLP

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs mere om personlighedstest (afdækning af nonverbal kommunikation i dit indre)
Angst test
Depressionstest
Enneagram test (persontype test)
Erektik dysfunktion test (mand)
Immunforsvar test
Lavt stofskifte test
METAsundhed test
Misofoni test
NLP test(sansetest)
OCD test
Parforholdstest
Seksuel dysfunkton sex test (kvinde)
Stress test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Professionel sparring i nonverbal kommunikation?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

| Min sundhed |
| Personlighedstest | Teorierne bag tests |

| Angst test | Angst | Angst anfald | Angst symptomer | Angst behandling | Angst Kvikfix online kursus |
| Guide angst kvikfix | Slip angsten | Eksamens angst | Forstå din angst score | Præstationsangst | Sceneskræk |
| Generaliseret angst | Panikangst | Socialangst |

| Depressionstest | Depression behandling | Depression symptomer | Tegn på depression |
| Fødselsdepression | Vinterdepression | Symptomer på depression |

| Enneagram test | Enneagram typer | Enneagrammet type 7 | Enneagrammet type 8 | Enneagrammet type 9 |
| Enneagrammet | Enneagrammet type 1 | Enneagrammet type 4 | Enneagrammet type 2 |
| Enneagrammet type 5 | Enneagrammet type 3 | Enneagrammet type 6 |

| Immunforsvar test | Styrk immunforsvaret | Boost immunforsvar | Lavt immunforsvar |
| Immun Buuzter online kursus | Immunforsvar | Immunsystem | Dårligt immunforsvar |
| Nedsat immunforsvar | Svækket immunforsvar |

| Lavt stofskifte test |

| METAsundhed test |

| Misofoni test | Misofoni behandling | Din reaktion på misofoni |
| Hvad er had for lyde | Resultater fra testen om had for lyde |

| NLP test | Nonverbal kommunikation | Mentaltræning | NLP |

| OCD test | Forstå din OCD score | Baggrund for test om OCD |
| OCD | Hvad er OCD | OCD behandling | OCD Kvikfix online kursus |
| OCD Kvikfix guide | OCD symptomer | Tvangstanker | Tvangshandlinger |

| Parforholdstest | Intimitet og sex | Kommunikation kompromis kommitment |
| Seksuel dysfunktion | Sex test | Dyspareuni | Anorgasmi | Vulvodyni | Vaginisme |
| Manglende sexlyst | Rejsningsproblemer | Erektil dysfunktion | For tidlig sædafgang |
| Prostata orgasme | G punkt mænd |
| Sprøjte orgasme | G punkts orgasme | Kvindens G punkt |
| Klitorisorgasme | Hvor sidder klitoris | Skedeorgasme | Kvindens A punkt |

| Stress test | Stress symptomer | Søvnproblemer | Tegn på stress |

| Astmatisk bronkitisKronisk bronkitis | Brystkræft |

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Tag en NLP test
2) Læs om Albert Mehrabian
3) Tag en depressionstest
4) Læs om stress symptomer
5) Læs om FACS

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om nonverbal kommunikation.