Nonverbal kommunikation og kropssprog signaler

Nonverbal kommunikation | Kropssproget lyver aldrig – eller?

Nonverbal kommunikation【ツ】

Nonverbal kommunikation er alt det der er usagt, og formidler et sideløbende budskab med vores talestrøm (den verbale kommunikation) gennem betoning, mimik, pauser, gestikulering og kropsholdning – altså i sammenfatning vores kropssprog.

Alt dette udgør en vigtig meningsdannende del af kommunikationen mellem mennesker, og er med til at forme omgivelsernes billede af os selv og til at definere og eventuelt udvikle (eller afvikle) forholdet til de personer, vi er i kontakt med i løbet af hele vores liv.

Det usagte er nonverbal kommunikation

Alt det usagte i nonverbal kommunikation kan for eksempel være:

 • Et blink med øjet
 • Blikket hævet eller sænket
 • Hævning eller sænkning af øjenbryn
 • Mikrotrækninger i ansigtet (relaterer til de syv grundfølelser)
 • Hånden over munden
 • Rødmen
 • “trommen” med fingrene
 • Læne kroppen frem eller tilbage
 • Korslagte arme eller ben
 • Vejrtrækning

Og mange andre signaler der kan opfanges ved træning af opmærksomheden under samtale med en eller flere personer.
🙂

I forbindelse med nonverbal kommunikation kan du allerede i dag lære noget nyt om dig selv helt gratis – vidste du det?

Find ud af om du overvejende er enten auditiv, visuel, følende (kinæstetisk) eller logisk (auditiv-digital) i din måde at forstå verden på. Du får svaret ved at tage en online NLP test 1) (sansetesten om nonverbal kommunikation).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Saboterer Reptilhjernen din egen nonverbal kommunikation?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Nonverbal kommunikation sandhed

Nonverbal kommunikation er i høj grad med til at understøtte den verbale kommunikation, altså alt det sagte, så afsender af et budskab vil blive forstået korrekt. Kropssproget er i høj grad også med til at sige noget om vores sindstilstand, og hvad vi oprigtigt mener og føler i øjeblikket. Omvendt afspejler vores sindstilstand sig også i kropssproget som omverdenen “aflæser” som nonverbal kommunikation.

Derfor er det en opfordring at du bruger et par timer på at sætte dig ind i kropssprog og nonverbal kommunikation, fordi du vil få mange gange din investerede tid igen, når du forøger kvaliteten af dit kommunikationsniveau – mere end du nogensinde kunne forestille dig!

Selvom ingen har fået udleveret eller har forsket sig til den endelige manual til hjernen, ved vi at den bearbejder mange flere informationer (nonverbal kommunikation) i underbevidstheden/det ubevidste end din bevidsthed er vidende om, og mange flere end dem der bruges til ekstern kommunikation imellem dig og andre mennesker.

Nyere forskning har også påvist at der er en sammenhæng imellem vores psyke og vores fysiske velbefindende i kroppen(eller det modsatte), en præcis sammenhæng der med efterfølgende terapeutisk behandling har dokumenteret at symptomer og sygdomme kan lindres eller helt forsvinde igen i særlige tilfælde.

Nonverbal kommunikation følger 7-38-55% reglen

Nonverbal kommunikation udgør ifølge et forsøg udarbejdet af professor Albert Mehrabian i 1960’erne (7-38-55% reglen), ca. 55% af den kommunikation vi bruger i det daglige. Så det at undlade at vide noget om nonverbal kommunikation betyder egentlig at du vil fejle og blive misforstået i din kommunikation med andre mennesker cirka halvdelen af gangene!

Det har du sikkert oplevet fordi du har været nødsaget til at sige tingene op til flere gange indtil majoriteten af tilhørerne har opfattet dit budskab præcis som du mente det.
Derfor kan du blive meget mere effektiv og få budskabet igennem første gang, ved at studere og lære hvilke virkemidler du kan bruge når du vil fremføre dit budskab og få den verbale og nonverbale kommunikation til at være sammenhængende(se kongruent nedenfor) frem for modstridende.

Albert Mehrabian 2) fandt ud af:

 • 7% Ord (det du siger)
 • 38% Betoning (måden du siger det på)
 • 55% Kropssprog (Nonverbal kommunikation)

Og selvom undersøgelsen er blevet vendt og drejet flere gange, og nogle mener at forsøget handlede om noget andet, så kan du alligevel bruge tallene som en god tommelfingerregel når du kommunikerer med andre mennesker fremover.

Nonverbal kommunikation via kropssproget

Kropssprog der er kongruent betyder at det stemmer overens med, og passer med dit verbale budskab. At det udtrykker det samme som det du siger. Den bedste og måske eneste måde at få et kongruent kropssprog på er, at virkelig selv mene det du siger, at du selv tror på det 100%. At du selv er overbevist om, at det du siger er vigtigt, sandt og godt for modparten. Hvis dette er tilfældet vil dit kropssprog hjælpe dig i din kommunikation ved at være kongruent.

Et eksempel er at de fleste mennesker kigger opad eller lige ud, med en rank ryg og smiler når de er glade, hvorimod de kigger ned med hængende skuldre og krummere ryg, samt smiler meget lidt når de er nedtrykte eller kede af det.
Disse signaler fra kropssproget sender også besked retur til hjernen om at producere de passende hormoner til det humør(tilstand) som kroppen signalerer – så brug dit kropssprog (nonverbal kommunikation) aktivt til at ændre dit humør!

Det er naturligvis helt normalt at være ked af det eller nedtrykt i kortere tid (se depressionstesten 3)), blot er der ingen grund til at påvirke din hormonproduktion uhensigtsmæssigt hvis du blot kan ændre lidt på dit kropssprog og forbedre din tilstand.
Nonverbal kommunikation er faktisk så kraftfuld, fordi kroppen udtrykker sindsstemninger og sindet påvirkes af smerte eller “overbelastninger”.

En enkel øvelse du kan udføre, hvis du ønsker at mærke på din egen krop hvordan inkongruent nonverbal kommunikation kan påvirke “hele dit system” er, at ryste på hovedet og hele din krop i et rungende NEJ, når du helt bestemt og imens du siger JA til en anden person over for dig.
Øvelsen kan udføres foran et spejl og have nogenlunde samme effekt.

Det vil formentlig virke underligt inde i kroppen, eller for nogle vil det være direkte ubehageligt (fordi vi mennesker helst vil være kongruente, sige sandheden og være ærlige).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Indsigt om nonverbal kommunikation hos Enneagramtyper?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bevidsthed om kroppens signaler

Ved at forstå kropssprogets oprindelse og opøve færdighed i at afkode andres signaler, kan du blive bedre til at forstå dig selv og andres måde at bruge nonverbal kommunikation på og undgå at komme ud i en evt. konflikthåndtering. Du vil blive mere opmærksom på de signaler, du selv udsender og blive i stand til at kontrollere dit udtryk og dermed kommunikere mere præcist og effektivt. Du vil blive en bedre samtalepartnere, konfliktløser, leder eller forælder m.m. Ved at bruge viden om kropssproget, er det muligt at skabe positive mentale tilstande i dig selv, og dermed også forhindre at du kommer ud i deciderede stress symptomer på længere sigt 4).

Det er en nedadgående spiral af dårligdomme at sige “JA” til noget, når du reelt mener “NEJ”, hvilket kan stamme fra lavere selvværd der bevirker vanskeligheder ved at sætte grænser og tage endelige beslutninger som “en streg i sandet”.

Herved kan næste trin i en opadgående spiral betyde, at du bliver mere selvsikker, gennemslagskraftig, afbalanceret mv. fordi din bevidsthed og underbevidsthed også bliver kongruent, dvs. du får bearbejdet de udfordringer du har været udsat for så de stopper med at dræne dig for energi, ødelægger din søvnkvalitet og i stedet generelt tilfører en følelse af ro og balance.
På denne måde virker kongruent nonverbal kommunikation både udadtil imod andre mennesker og indadtil imod dit eget værdisæt og overbevisninger.

Kropssproget og nonverbal kommunikation lyver aldrig

Kropssproget og nonverbal kommunikation afslører dig!

Uoverensstemmelser i kropssproget forekommer i de situationer, hvor vi forsøger at skjule vores følelser. Vi gør alt hvad vi kan for at lægge bånd på vores krop, og alligevel “taler kroppen over sig”. Det kan godt være at vores små løgne kan klare en uopmærksom modpart, hvorimod en trænet og koncentreret iagttager baseret på nonverbal kommunikation godt kan se tegn på at vi skjuler noget.

Vi kan kontrollere nogle kropsdeles signaler, bedre end andre. De letteste at styre er naturligvis dem vi er mest bevidste om.
F.eks. er vores viden om kropssprog størst når det gælder ansigtet, og derfor er det også lettest at “lyve” med ansigtet.
De skjulte følelser kan du være mere eller mindre bevidst om – så vidste du at kroppen reagerer på dine tanker og følelser i underbevidstheden og kan via særlige livssituationer fremprovokere symptomer og sygdomme?
Det er nemlig sådan at det du undertrykker via psyken og følelserne, kommer til udtryk via kroppens skavanker og lidelser – er der en teori der påstår.

Vil du vide mere om hvad der foregår af nonverbal kommunikation inde i din underbevidsthed?
Udfyld dine detaljer herunder og modtag en guide til 0 kr.

Afsporing af kongruent nonverbal kommunikation

Som en god kommunikator, er du bevidst om fremlægning af dine budskaber så mindst muligt bliver fejlfortolket.
Du bruger feedback især i grupper, for at afstemme om din kommunikation opfattes konstruktiv, og bliver modtaget uden at støde andre mennesker.

Så hvilke forhindringer kan alligevel få dig af sporet?

Fejlfortolkning hos modtageren kan ske på baggrund af mikroskopiske ansigtstræk hos dig(micro expressions), og er et helt kapitel for sig.
Disse ansigtstræk, der sker på millisekunder, stammer fra underliggende følelsesmæssige reaktioner på stimuli du modtager fra tilhørere når du kommunikerer.
De typiske og mest almindelige forhindringer ved god kommunikation har vist sig at være:

 • Konfliktende værdisæt
 • Konfliktende overbevisninger
 • Kulturforskelle
 • Traumatiske erfaringer
 • Personlighedsmønstre
 • Fordomme og forventninger

Verbal >< nonverbal kommunikation

Den verbale kommunikation, i modsætning til nonverbal kommunikation, foregår derimod gennem samtale. Ord er dog langtfra helt entydige. Det er derfor på ingen måde sikkert, at afsender og modtager forstår ordene ens. Vores måde at tolke ord på er baseret på en forud forståelse, viden og erfaring.

For at mindske misforståelser er det derfor nødvendigt at udtrykke sig klart og tydeligt, afpasse sprogets sværhedsgrad, og vide hvordan samtalepartneren tolker et givent ord – og spørge efter feedback: Hvordan har du forstået det jeg lige sagde?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Få styr på nonverbal kommunikation med “din indre boss” Reptilhjernen!

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

I forhold til bestemte koder indenfor nonverbal kommunikation, er det muligt at kategorisere kropssproget som følger:

 • Afstandskoder varierer fra kultur til kultur, fra land til land og fra person til person, og fortæller noget om hvor lang afstand der skal være til den du taler med.
 • Ekstra-verbale koder er regler for tonehøjde, lydlængde og intensitet der er knyttet til talen. Du kan for eksempel sige: ”Du tager cyklen til skole” på forskellige måder så der enten fremkommer et spørgsmål, en konstatering, en ordre eller overraskelse.
 • Gestuelle koder er regler for hvordan du gestikulerer. Det vil sige bruger arme, hænder og ben for at udtrykke en imødekommende – eller truende gestus.
 • Koder for øjenkontakt bestemmer hvor længe og hvor ofte du kan se et andet menneske i øjnene under en samtale. At stirre (ondt) på et andet menneske – eller slå blikket ned. Det sidste kan tyde på generthed eller underlegenhed.
 • Kropskontaktkoder er regler for hvem dumå røre ved og hvornår du må gøre det.
 • Koder for fremtræden er regler for hvordan du bruger din krop, dit tøj og de ting du omgiver dig med.
 • Mimiske koder er reglerne for hvordan du anvender ansigtets mimik. Et rynket bryn kan udtrykke betænkelighed eller uenighed, og et nik betyder formentlig et ‘ja’ i vores kulturkreds hvor et smil yderligere signalerer interesse.
 • Positurkoder drejer sig om kropsholdninger og stillinger. Positurkoder kan fortælle meget om magtforhold mellem mennesker. I nogle asiatiske kulturer er det for eksempel meget uforskammet og nedladende, at vise dine fodsåler frem mod et andet menneske når du sidder på gulvet eller en stol.

Så igen, når du strømliner dit kropssprog og dermed din nonverbale kommunikation med din verbale kommunikation så optimerer du chancen for at blive forstået. Kobler du yderligere en enkel spørgeteknik på efterfølgende med formålet om at blive forstået – så mangedobler du din chance for at blive opfattet som en excellent kommunikator og ægte formidler.

Nonverbal kommunikation og FACS

Facial Action Coding System (FACS) er et system til taksonomisering (klassificering) af menneskelige ansigtsbevægelser ved deres udseende på ansigtet, baseret på et system oprindeligt udviklet af en svensk anatom ved navn Carl-Herman Hjortsjö. Det blev senere adopteret af Paul Ekman og Wallace V. Friesen og udgivet i 1978. Ekman, Friesen og Joseph C. Hager offentliggjorde en betydelig opdatering af FACS i 2002.

Bevægelser af individuelle ansigtsmuskler kodes af FACS fra små forskellige øjeblikkelige ændringer i ansigtsudseendet. Det er en fælles standard at systematisk kategorisere det fysiske udtryk for følelser, og det har vist sig nyttigt for psykologer og animatorer. På grund af problemer med subjektivitet og tidsforbrug er FACS blevet etableret som et beregnet automatiseret system, der registrerer ansigter i videoer, udtrækker ansigternes geometriske træk og derefter producerer tidsmæssige profiler for hver ansigtsbevægelse.

Ved at bruge menneskelige kodere af FACS kan de manuelt kode næsten ethvert anatomisk muligt ansigtsudtryk og dekonstruere det til de specifikke handlingsenheder (AU) og deres tidsmæssige segmenter, der producerede udtrykket.

Da AU’er er uafhængige af enhver fortolkning, kan de bruges til enhver beslutningsproces med højere ordre inklusive anerkendelse af grundlæggende følelser eller forprogrammerede kommandoer til et omgivende intelligent miljø. FACS-manualen har en længde på over 500 sider og giver AU’erne samt Ekmans fortolkning af deres betydning.

FACS definerer AU’er, som er en sammentrækning eller afslapning af en eller flere muskler. Det definerer også et antal handlingsbeskrivere, som adskiller sig fra AU’er, fordi forfatterne af FACS ikke har specificeret det muskulære grundlag for handlingen og ikke har skelnet specifik adfærd så præcist som de har for AU’erne.

Selvom mærkning af udtryk i øjeblikket kræver uddannede eksperter, har forskere haft en vis succes med at bruge computere til automatisk at identificere FACS-koder. Computergrafiske ansigtsmodeller, såsom CANDIDE eller Artnatomy, gør det muligt kunstigt at udtrykke udtryk ved at indstille de ønskede handlingsenheder.

Brugen af FACS er blevet foreslået til brug i analysen af depression og måling af smerte hos patienter, der ikke er i stand til at udtrykke sig verbalt. 5)

Søren Kierkegaard om nonverbal kommunikation

Søren Kierkegaard skriver i 1859 i “En ligefrem meddelelse”:
>>At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere, end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.

Hvis jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse: Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.

Tag et menneske i lidenskab, lad det være så, at han virkeligen har uret. Dersom du ikke kan begynde således med ham, at det ser ud, som var det ham, der skulle belære dig, og dersom du ikke kan gøre dette således, at han, der utålmodigt ikke vil høre et ord af dig, med tilfredsstillelse finder i dig en velvillig og opmærksom tilhører. Kan du ikke det, så kan du heller ikke hjælpe ham.<<

Nonverbal kommunikation imellem ørerne

Vidste du at du har en af verdens mest avancerede computere imellem dine ører?

Og du kender sikkert begrebet “Garbage in – garbage out”, hvor der her refereres til om du med din egen indre selvsnak, roser og taler pænt til dig selv eller det modsatte…

Uanset om du gør det ene eller det andet, så får du den virkelighed du bygger med din egen indre selvsnak – det vil sige du fokuserer ude i omverdenen som du fokuserer (taler til dig selv) i din indre verden.
Derfor er det utrolig “let” at lave om på din ydre verden, ved at forøge kvaliteten af det du omgiver dig med i din indre verden 🙂

Tony Robbins fra USA (Anthony Robbins, lifecoach) har sagt på et af hans utallige kassettebånd (ja han blev født i det forrige årtusinde), som blev ændret til CD’er og derefter taget med på hans mange masse events:

“Når du løber dig en tur”…(det kan også praktiseres på en gåtur, blot giver løbebevægelsen en større effekt)…”så gentager du, og siger følgende højlydt under imens du løber” (du kan selv oversætte det følgende til dansk efter behov):

Every day, and every way I’m feeling stronger and stronger
Every day, and every way I’m feeling healthier and healthier
Every day, and every way I’m feeling wealthier and wealthier
Every day, and every way I’m feeling more and more energy
Every day, and every way I’m feeling more and more vitality

Du kan også altid ændre ordene efter “I’m feeling” så længe at det er opløftende og passer til din livssituation, og som eksempelvis bevarer ordene om helbred og økonomi som minimum.
Hvis du kan nå til et stadie, hvor du er fuldstændig ligeglad med om andre kigger på at du råber dette ud i luften imens du løber – så vil du helt sikkert opleve en fænomenal ændring af dit liv til det mere positive end inden du startede disse selvbekræftelser.

For nogle mennesker kræver det blot et par konstruktive retningslinjer af en god mentor eller coach, og for andre er det en årelang personlig udviklingsrejse med tilbageslag og genoprejsning før der sker væsentlig bedring.
Uanset om det er let eller svært, så er den personlige udviklingsrejse det hele værd.

Målet i sig selv betyder intet, det er det menneske du udvikler dig til på vej til målet der er det vigtigste.

“The obstacle is the path” – Zen proverb (Forhindringen(det besværlige) er stien).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Har du uhensigtsmæssig adfærd der er svær at stoppe?
Du kan hurtigt få hjælp med BWRT terapi
Læs om mentaltræning

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Læs mere om personlighedstest (afdækning af nonverbal kommunikation i dit indre)
Angst test
Depressionstest
Enneagram test
Immunforsvar test
Lavt stofskifte test
METAsundhed test
Misofoni test
NLP test(sansetest)
OCD test
Parforholdstest
Stress test

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Professionel sparring i nonverbal kommunikation?

🙂

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

1) Tag en NLP test
2) Læs om Albert Mehrabian
3) Tag en depressionstest
4) Læs om stress symptomer
5) Læs om FACS

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om nonverbal kommunikation.