Nonverbal kommunikation

Nonverbal kommunikation

Nonverbal kommunikation er alt det der er usagt, og formidler et sideløbende budskab med vores talestrøm gennem betoning, mimik, pauser, gestikulering og kropsholdning – altså i sammenfatning vores kropssprog.

Alt dette udgør en vigtig meningsdannende del af kommunikationen mellem mennesker, og er med til at forme omgivelsernes billede af os selv og til at definere og evt. udvikle forholdet til de personer, vi er i kontakt med i løbet af hele vores liv.

I forbindelse med nonverbal kommunikation kan du allerede i dag lære noget nyt om dig selv helt gratis – vidste du det? Find ud af om du overvejende er enten auditiv, visuel, følende eller logisk i din måde at forstå verden på. Du får svaret ved at tage en online NLP test 1) (sansetesten om nonverbal kommunikation).

Nonverbal kommunikation

Den nonverbale kommunikation er i høj grad med til at understøtte den verbale kommunikation, så afsender af et budskab vil blive forstået korrekt. Kropssproget er i høj grad også med til at sige noget om vores sindstilstand, og hvad vi oprigtigt mener og føler i øjeblikket. Omvendt afspejler vores sindstilstand sig også i kropssproget som omverdenen “aflæser”.
Derfor er det en opfordring at du bruger et par timer på at sætte dig ind i kropssprog og nonverbal kommunikation, fordi du vil få mange gange din investerede tid igen, når du forøger kvaliteten af dit kommunikationsniveau – mere end du nogensinde kunne forestille dig!

Selvom ingen har fået udleveret eller har forsket sig til den endelige manual til hjernen, ved vi at den bearbejder mange flere informationer (nonverbal kommunikation) i underbevidstheden/det ubevidste end din bevidsthed er vidende om, og mange flere end dem der bruges til ekstern kommunikation imellem dig og andre mennesker.
Nyere forskning har også påvist at der er en sammenhæng imellem vores psyke og vores fysiske velbefindende i kroppen(eller det modsatte), en præcis sammenhæng der med efterfølgende terapeutisk behandling har dokumenteret at symptomer og sygdomme kan lindres eller helt forsvinde igen i særlige tilfælde.

Vil du derfor vide svaret på hvorfor nogle mennesker bliver syge eller får symptomer, og andre oplever sundhed – uanset hvad deres genetiske arvemasse indikerer?

Svaret får du via en nyere teori kaldet METAsundhed

Nonverbal kommunikation følger 7-38-55% reglen

Nonverbal kommunikation udgør iflg. et forsøg udarbejdet af professor Albert Mehrabian i 1960’erne (7-38-55% reglen), ca. 55% af den kommunikation vi bruger i det daglige. Så det at undlade at vide noget om nonverbal kommunikation betyder egentlig at du vil fejle og blive misforstået i din kommunikation med andre mennesker ca. halvdelen af gangene!
Det har du sikkert oplevet fordi du har været nødsaget til at sige tingene op til flere gange indtil majoriteten af tilhørerne har opfattet dit budskab præcis som du mente det.
Derfor kan du blive meget mere effektiv og få budskabet igennem første gang, ved at studere og lære hvilke virkemidler du kan bruge når du vil fremføre dit budskab og få den verbale og nonverbale kommunikation til at være sammenhængende(se kongruent nedenfor) fremfor modstridende.
Albert Mehrabian fandt ud af:

  • 7% Ord (det du siger)
  • 38% Betoning (måden du siger det på)
  • 55% Kropssprog (Nonverbal kommunikation)

Og selvom undersøgelsen er blevet vendt og drejet flere gange, og nogle mener at forsøget handlede om noget andet, så kan du alligevel bruge tallene som en god tommelfingerregel når du kommunikerer fremover.

Nonverbal kommunikation via kropssproget

Kropssprog der er kongruent betyder at det stemmer overens med og passer med dit verbale budskab. At det udtrykker det samme som det du siger. Den bedste og måske eneste måde at få et kongruent kropssprog på er, at virkelig selv mene det du siger, at du selv tror på det 100%. At du selv er overbevist om, at det du siger er vigtigt, sandt og godt for modparten. Hvis dette er tilfældet vil dit kropssprog hjælpe dig i din kommunikation ved at være kongruent.
Et eksempel er at de fleste mennesker kigger opad eller lige ud, med en rank ryg og smiler når de er glade, hvorimod de kigger ned med hængende skuldre og krummere ryg, samt smiler meget lidt når de er nedtrykte eller kede af det.
Disse signaler fra kropssproget sender også besked retur til hjernen om at producere de passende hormoner til det humør(tilstand) som kroppen signalerer – så brug dit kropssprog aktiv til at ændre dit humør!
Det er naturligvis helt normalt at være ked af det eller nedtrykt i kortere tid(tjek vores depressionstest), blot er der ingen grund til at påvirke din hormonproduktion uhensigtsmæssigt hvis du blot kan ændre lidt på dit kropssprog og forbedre din tilstand.

Bevidsthed om kroppens signaler

Ved at forstå kropssprogets oprindelse og opøve færdighed i at afkode andres signaler, kan du blive bedre til at forstå dig selv og andres måde at bruge nonverbal kommunikation på og undgå at komme ud i en evt. konflikthåndtering. Du vil blive mere opmærksom på de signaler, du selv udsender og blive i stand til at kontrollere dit udtryk og dermed kommunikere mere præcist og effektivt. Du vil blive en bedre samtalepartnere, konfliktløser, leder m.m. Ved at bruge viden om kropssproget, er det muligt at skabe positive mentale tilstande i dig selv, og dermed også forhindre at du kommer ud deciderede stress symptomer. Herved kan næste trin i en opadgående spiral betyde, at du bliver mere selvsikker, gennemslagskraftig, afbalanceret mv. fordi din bevidsthed og underbevidsthed også bliver kongruent, dvs. du får bearbejdet de udfordringer du har været udsat for så de stopper med at dræne dig for energi, ødelægger din søvnkvalitet og istedet generelt tilfører en følelse af ro og balance.
På denne måde virker kongruent nonverbal kommunikation både udadtil imod andre mennesker og indadtil imod dit eget værdisæt og overbevisninger.

Kropssproget og nonverbal kommunikation lyver aldrig

Kropssproget og nonverbal kommunikation afslører dig. Uoverensstemmelser i kropssproget forekommer i de situationer, hvor vi forsøger at skjule vores følelser. Vi gør alt hvad vi kan for at lægge bånd på vores krop, og alligevel “taler kroppen over sig”. Det kan godt være at vores små løgne kan klare en uopmærksom modpart, hvorimod en trænet og koncentreret iagttager baseret på nonverbal kommunikation godt kan se tegn på at vi skjuler noget. Vi kan kontrollere nogle kropsdeles signaler, bedre end andre. De letteste at styre er naturligvis dem vi er mest bevidste om.
F.eks. er vores viden om kropssprog størst når det gælder ansigtet, og derfor er det også lettest at “lyve” med ansigtet.
De skjulte følelser kan du være mere eller mindre bevidst om – så vidste du at kroppen reagerer på dine tanker og følelser i underbevidstheden og kan via særlige livssituationer fremprovokere symptomer og sygdomme?

Vil du vide mere om hvad der foregår af nonverbal kommunikation inde i din underbevidsthed?
Udfyld dine detaljer herunder og modtag en guide til 0 kr.

Verbal >< nonverbal kommunikation

Den verbale kommunikation, i modsætning til nonverbal kommunikation, foregår derimod gennem samtale. Ord er dog langtfra helt entydige. Det er derfor på ingen måde sikkert, at afsender og modtager forstår ordene ens. Vores måde at tolke ord på er baseret på en forud forståelse, viden og erfaring. For at mindske misforståelser er det derfor nødvendigt at udtrykke sig klart og tydeligt, afpasse sprogets sværhedsgrad, og vide hvordan samtalepartneren tolker et givent ord – og spørge efter feedback: Hvordan har du forstået det jeg lige sagde?
Så igen, når du strømliner dit kropssprog og dermed din nonverbale kommunikation med din verbale kommunikation så optimerer du chancen for at blive forstået. Kobler du yderligere en enkel spørgeteknik på efterfølgende med formålet om at blive forstået – så mangedobler du din chance for at blive opfattet som en excellent kommunikator og ægte formidler.

Nonverbal kommunikation imellem ørerne

Vidste du at du har en af verdens mest avancerede computere imellem dine ører?
Og du kender sikkert begrebet “Garbage in – garbage out”, hvor der her referes til om du med din egen indre selvsnak, roser og taler pænt til dig selv eller det modsatte…

Uanset om du gør det ene eller det andet, så får du den virkelighed du bygger med din egen indre selvsnak – det vil sige du fokuserer ude i omverdenen som du fokuserer (taler til dig selv) i din indre verden.
Derfor er det utrolig “let” at lave om på din ydre verden, ved at forøge kvaliteten af det du omgiver dig med i din indre verden 🙂

1) NLP test

Tilbage til den generelle side om personlighedstest

NB:
Denne og andre sider om alternativ behandling på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden alternativ behandling og siden min sundhed der også linker til denne side om nonverbal kommunikation.